Turvallinen työpaikka

Turvallinen työympäristö kuuluu kaikille, ja sen tulee olla kaikkien tiimin jäsenien yhteinen tavoite. Turvallisella työpaikalla jokainen työntekijä saapuu ja lähtee omasta pisteestään terveenä ja hyvillä mielin. Työympäristön turvallisuuden tasot voidaan jakaa eri luokkiin riippuen alasta. Osa turvallisuuskysymyksistä on lakisääteisiä, ja niiden avulla turvataan esimerkiksi rakennusalalla toimivien turvallisuus tiukoissakin paikoissa.

Tietyt työympäristöön liittyvät asiat kuuluvat viihtyvyyteen, ja ne saattavat olla merkittävässä osassa työntekijöiden jaksamisessa ja terveydessä. Viihtyisä työympäristö syntyy kaikkien toimijoiden yhteistyöstä, ja esimerkiksi työturvallisuuskortin suorittaminen antaa hyvät edellytykset tälle. Kaikki työyhteisöt jakavat työturvallisuuden suhteen samanlaisia ongelmia, huolimatta toimialasta. Verkostoituminen muiden yritysten kesken ja ratkaisujen jakaminen onkin yksi varteenotettava tapa kohti toimivampaa yhteisöä.

Turvallisen työympäristön perusteet

Yhä useammassa työyhteisössä järjestetään henkilökunnalle suunnattuja ensiapukursseja, ja kaikkien tiimin jäsenten kesken onkin hyvä selvittää, kuinka moni on kurssin suorittanut. Yleiseen turvallisuuteen liittyvässä kokouksessa tulee selvittää ensiapukaapin paikka, sen sisältö ja nimetä ensiaputarvikkeista vastuullinen henkilö. Uudet työntekijät tulee perehdyttää yhteisön turvallisuustapoihin, ja erilaisia kriisitilanteita on hyvä harjoitella etukäteen. Parasta olisi laatia turvallisuussuunnitelma, jossa jokaisella jäsenellä on kriisin aikaan oma tehtävänsä. Ensiaputarvikkeiden lisäksi työpaikalle voidaan hankkia defibrillaattori ja muita ensiaputuotteita vaikkapa täältä: ensiaputarvike.fi. Riippuen työpaikan koosta ja riskitasosta, voidaan työpaikalle ostaa oma elvytysnukke, vaateleikkuri, opastekylttejä ja -tarroja. Korkeamman riskin työpaikoilla turvallisuusmääräysten noudattaminen kuuluu ehdottomiin toimenpiteisiin, ja niihin kouluttaminen menee tärkeysjärjestyksessä muiden asioiden ohi.

Turvallisuutta on myös henkinen hyvinvointi

Elintärkeiden ohjeistusten lisäksi turvalliseen työympäristöön kuuluu myös viihtyvyys. Työntekijöiden tulee tietää kollegojen tehtävät, ja työnjaon tulee olla selkeä esimerkiksi sairastapausten aikana. Erilaisten laitteiden ja järjestelmien käyttöön tulee perehdyttää kunnolla, ja yhteisön keskuudessa tulee vallita halu auttaa ja tehdä yhteistyötä. Henkinen hyvinvointi on osa turvallisuutta, sillä tyytyväiset työntekijät toimivat paremmin tiiminä ja heidän on helpompi reagoida mahdollisiin riskeihin ja ongelmatilanteisiin. Kun omaa ja muiden työtä arvostetaan, ollaan usein myös valmiita tekemään enemmän työpaikan hyvinvoinnin eteen. Avoin ja vastaanottava ilmapiiri kannustaa sen jäseniä puuttumaan epäkohtiin. Jokaisella työpaikalla tulisikin päivittää ajoittain työturvallisuutta, sillä tilanteet muuttuvat, ja esiin voi nousta uusia ongelmia tai kehitysideoita.